آخرین اخبار : 

کارشناسان اداره علم سنجی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهشی
آنه محمد یاپنگ غراوی
دکتری تخصصی آناتومی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
آدرس پست الکترونیک gharravi@shmu.ac.ir
کارشناس
مریم عطایی عظیمی