آخرین اخبار : 

درباره علم سنجی

علم سنجی دانش اندازه گیری علم است که سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند. در علم سنجي موارد زير بررسي و مطالعه مي گردد:
* مطالعه کمی علوم و فناوری.
* علاوه بر شاخصه های کتاب سنجی، شاخصه های انسانی )نسبت تعداد محققان به جمعیت کشور و …( شاخصه های اقتصادی )نسبت بودجه پژوهش به کل بودجه کشور، سرانه های پژوهشی افراد و دانشگاه ها و …(، شاخصه های اجتماعی )رفتارهای تولید و استناد پژوهشگران و …( مد نظر قرار می گیرد.
* اندازه گیری و تجزیه و تحلیل علوم با استفاده از روش های آمار و ریاضی.
* بررسي جنبه های کمی افراد، گروه ها، موضوعات و پدیده ها در علم و روابط آن ها با یکدیگر.
* ارزشیابی کمی علوم که قابل استفاده براي سیاست گذاران علمی باشد تا با هزینه کمتر بیشترین استفاده را از منابع مالی و انسانی برده و در بهینه سازی ساختار اقتصادی-اجتماعی کشورها موثر باشد.