آخرین اخبار : 

تماس با ما

آدرس دانشگاه :
شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود
ایمیل: sci@shmu.ac.ir
شماره تماس مستقیم:۳۲۳۹۴۴۹۹-۰۲۳
شماره تماس داخلی (آقای دکتر غراوی):۵۱۴
شماره تماس داخلی(خانم مریم عطایی عظیمی):۵۱۰